Sareptas krukke

 desember 16, 2020

Bakgrunn

Østre Frikirke har de siste årene opplevd at flere av de som oppsøker menighetens gudstjenester/samlinger er i en økonomisk vanskeligstilt situasjon.
Ut fra et bibelsk ideal om å hjelpe de som trenger det, etableres derfor Sareptas krukke for å imøtekomme disse behovene. «Sareptas krukke» er en overflodskonto hvor Oslo Østre Menighet kan støtte mennesker som trenger en hjelpende hånd. Menighetens medlemmer oppmuntres til å gi gaver til «Sareptas krukke» i forbindelse med nattverdsamlingene i menigheten.

Det er eldgammel tradisjon i kirken, det å gi en ekstra gave til mennesker i nød, ved nattverdsamlingene. Det er laget en egen givermulighet på VIPPS. Prosjektet presenteres kort både der og gjennom menighetens informasjonskanaler.

Hvem forvalter Sareptas krukke og hvordan?

 1. Det er pastorteamet og daglig leder/kontorleder som forvalter Sareptas krukke. Ved større bevilgninger tas avgjørelsen i eldsterådet.
 2. Innspill og ønsker om tildeling kan rettes til de eller til noen i eldsterådet.
 3. Innspill og ønsker behandles fortløpende, enten i forbindelse med møter eller via epost-korrespondanse.
 4. Støtten gis etter en vurdering av den økonomiske situasjonen. Vi dekker nødvendige utgifter og kan også ved behov overføre penger.
 5. Alle givere til og mottakere av Sareptas krukke anonymiseres slik at de som mottar midler får informasjon om at hjelpen kommer fra menigheten og ikke hvilke enkeltpersoner som har gitt. Tilsvarende får de som gir får heller ikke vite hvem som hjelpes.Unntaket er pastorteamet, daglig leder/kontorleder, menighetens kasserer og eldsteråd.
 6. Støtten bør ses i sammenheng med evnt støtte fra Odlands fond.
 7. Menigheten informeres om hvor mye som har blitt gitt til Sareptas krukke og hva som har blitt benyttet med jevne mellomrom.
 8. Kasserer fører et skyggeregnskap over hvem som mottar hjelp og hvilket beløp som er gitt. Eldsterådet godkjenner regnskapet.
 9. Hvis mottaker ønsker det, kan menigheten også tilby økonomisk veiledning for den personlige økonomien.

   

  Hvem kan få? Alle som jevnlig deltar på menighetens gudstjenester/samlinger eller på annen måte er knyttet til menigheten kan motta midler fra «Sareptas krukke». Det kan også bevilges støtte til organisasjoner.